شتاب دهنده ربع رشیدی

مجموعه‌ای تخصصی که در یک دوره مشخص با راهبری متخصصین، کارآفرینان برجسته و فعالین حوزه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی به توانمندسازی صاحبان ایده می‌پردازند.

شتابدهنده ربع‌رشیدی به عنوان بازویی برای اجرای مدیریت نوآوری باز و پیاده‌سازی استراتژی جذب و پرورش ایده‌های نوآورانه و فناوری‌های کاربردی برایواحدهای تحقیق و توسعه درصدد ارتقای سطح فناوری صنایع می‌باشد.

ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پایدار در صنایع مستلزم ایجاد نوآوری‌ها می‌باشد و این مجموعه شکل گرفته است تا تسهیلگر این امر برای بلندپروازان صنعت باشد.