با تمرکز روی فن‌آوری به عنوان خروجی از نوآوری سبب کمرنگ شدن جایگاه کشور در عرصه نوآوری شده است. در همین راستا ایجاد و افزایش زیرساخت‌های نوآوری برای تقویت زیست‌بوم نوآوری کشور امری ضروری است.

در استان نیز در راستای تحقق این امر اقدام به راه‌اندازی کارخانه نوآوری تبریز با مسئولیت منطقه ویژه علم و فناوری ربع‌رشیدی گردیده است.

در کارخانه نوآوری تبریز تلاش بر این است که بین صاحبان ایده و بخش صنعت با راهبری بازیگران زیست‌بوم نوآوری، در رسته‌های اقتصادی مهم استان نوآوری تقویت گردد.