مهندس سیدی

مهندس نرم افزار – دبیر حوزه آی تی رینوتکس

مهندس لطفی

مهندس نرم افزار – دبیر حوزه آی تی رینوتکس

علی احمدی

مهندس نرم افزار – دبیر حوزه آی تی رینوتکس