همکاران مدعو سازمان ربع رشیدی

سازمان ربع رشیدی مفتخر به همراهی توسط همکاران مدعو زیر میباشد.

Default profile picture, avatar, photo placeholder. Vector illustration
مهندس قادری
مهندس نرم افزار - دبیر حوزه آی تی رینوتکس
Default profile picture, avatar, photo placeholder. Vector illustration
مهندس کریمی
مهندس نرم افزار - دبیر حوزه آی تی رینوتکس
Default profile picture, avatar, photo placeholder. Vector illustration
مهندس لطفی
مهندس نرم افزار - دبیر حوزه آی تی رینوتکس
Default profile picture, avatar, photo placeholder. Vector illustration
مهندس باقری
مهندس نرم افزار - دبیر حوزه آی تی رینوتکس
Default profile picture, avatar, photo placeholder. Vector illustration
علی احمدی
مهندس نرم افزار - دبیر حوزه آی تی رینوتکس