اعضای افتخاری سازمان ربع رشیدی

باعث افتخار سازمان ربع رشیدی است که برگزیدگان علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، اجرایی و صنعتی استان و منطقه عضو افتخاری انجمن شوند و در پیشبرد اهداف عالیه سازمان، ما را را یاری نمایند.

Default profile picture, avatar, photo placeholder. Vector illustration
مهندس سیدی
مهندس نرم افزار - دبیر حوزه آی تی رینوتکس
Default profile picture, avatar, photo placeholder. Vector illustration
مهندس کریمی
مهندس نرم افزار - دبیر حوزه آی تی رینوتکس
Default profile picture, avatar, photo placeholder. Vector illustration
مهندس لطفی
مهندس نرم افزار - دبیر حوزه آی تی رینوتکس
Default profile picture, avatar, photo placeholder. Vector illustration
مهندس باقری
مهندس نرم افزار - دبیر حوزه آی تی رینوتکس
Default profile picture, avatar, photo placeholder. Vector illustration
علی احمدی
مهندس نرم افزار - دبیر حوزه آی تی رینوتکس